Pribatutasun politika

Jakinarazi nahi dizugu, kontsultak erantzuteko eta zure intereseko informazioa bidaltzeko, web-orri honen bitartez jasotako zure inprimaki eta zure e-posta helbidea Talaia Telekom SLren ardurapean dagoen fitxategi batera gehituko direla.

Talaia Telekom SLk hitz ematen du inprimaki honen bitartez jasotako datuak aipaturiko eginkizunetarako soilik erabiliko dituela.

Inprimakia bidalduz gero, klausula hauek onartuak gelditzen dira.

Sarbidearen, zuzentzearen, ezerezte edota aurkakotasunaren eskumenak, 15/1999 Lege organikoak ezarritako terminoetan erabili nahi izanez gero, honako helbide honetara jo dezakezu: Talaia Telekom SL - Arranomendia, 5, 1.3 bulegoa. 20240 Ordizia (Gipuzkoa).